11.1 C
Athens
December 5, 2020
Image default
BUSINESS

Grant Thornton: Κρίσιμη η Εταιρική Διακυβέρνηση στην στρατηγική και τις επιδόσεις

WIKIMEDIA COMMONS/Matt Buck

Έρευνα, αναφορικά με τον κρίσιμο ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην επιχειρηματική στρατηγική και τη δημιουργία εταιρικής αξίας, εκπόνησε η Grant Thornton.  

Σε συνέχεια αξιολόγησης της ωριμότητας των πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης των επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι 8 στις 10 αναγνωρίζουν ότι ένα ισχυρό σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει θετική επίδραση, τόσο στη λειτουργία της επιχείρησης, όσο και στα κέρδη και στις ταμειακές ροές, εκτιμώντας ότι τελικά αυξάνει την αξία της εταιρείας και των μετοχών τους. Οι αναποτελεσματικές ή οι πολιτικές που δεν εφαρμόζονται θεωρούνται ως οι πιο περιοριστικοί παράγοντες στην Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ ακολουθεί ο παράγοντας της έλλειψης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών από τα διοικητικά συμβούλια και η έλλειψη διαδικασιών αξιολόγησης των Δ.Σ.. Μόνο 5 στις 10 διοικήσεις εκτιμούν ότι έχουν ένα υψηλό βαθμό ωριμότητας σχετικά με τις πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζουν, γεγονός, που αποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη αναδιαμόρφωσης.

Η πολυμορφία εντός ΔΣ αποτελεί με τη σειρά της καθοριστικό παράγοντα στο σύστημα Διακυβέρνησης που ακολουθεί μία εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη της μπορεί να εκληφθεί και ως βασική τροχοπέδη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως σήμερα 4 στις 10 εταιρείες έχουν ΔΣ, που απαρτίζονται στο σύνολο τους μόνο από άντρες ενώ ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της έρευνας σχετικά με την διαχείριση κινδύνου και τη διαφάνεια. Μόνο 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν μια κάποια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 8 στις 10, εκτιμά ότι δημοσιοποιεί επαρκή οικονομικά στοιχεία. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση με την Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελούν οι εισηγμένες εταιρείες λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους. Οι 4 στις 10 εφαρμόζουν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ανέπτυξαν οι ίδιες ενώ σχεδόν 2 στις 10 εξακολουθούν να δηλώνουν ότι εφαρμόζουν τον Κώδικα του ΣΕΒ, ο οποίος έχει αντικατασταθεί τον Οκτώβριο του 2013 από τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ).

Όσον αφορά δε την ανεξαρτησία των ΔΣ και τις συνακόλουθες πολιτικές που εφαρμόζονται, στις 4 από τις 10 εισηγμένες εταιρείες τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ είναι λιγότερα του 1/3 του συνόλου των μελών, σύμφωνα με τα όσα απαιτεί η Νομοθεσία, 5 στις 10 δεν γνωστοποιούν τον αριθμό των συνεδριάσεων του ΔΣ, καθώς και τις παρουσίες των μελών σε αυτές τις συνεδριάσεις, ενώ ίδιο είναι το ποσοστό που δεν έχουν διαδικασίες αξιολόγησης των μελών του ΔΣ.  Ως προς την εξειδίκευση των μελών ΔΣ, τα χαμηλότερα ποσοστά εμπειρίας παρατηρούνται σε θέματα τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού.

Ταυτόχρονα, από την πληροφόρηση που παρέχουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις αναφορικά με την πολυμορφία του ΔΣ παρατηρείται ότι 5 στις 10 εταιρείες γνωστοποιούν πληροφορίες για πολιτικές πολυμορφίας ως προς το φύλο, ελάχιστες εταιρείες γνωστοποιούν πληροφορίες πολιτικών πολυμορφίας ως προς το κοινωνικό υπόβαθρο, ενώ μόνο 2 στις 10 αναφέρουν πολιτικές που σχετίζονται με την εθνικότητα και 3 στις 10 με τις δεξιότητες. Συνολικά διαπιστώνεται ότι μόνο η 1 στις 10 των εισηγμένων περιγράφουν λεπτομερώς και με πλήρη σαφήνεια την εφαρμοζόμενη πολιτική τους. 

Παράλληλα, σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου, μόνο 5 στις 10 εταιρείες παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζουν, ενώ οι αναφορές των επιχειρήσεων σε μη χρηματοοικονομικής φύσης θέματα (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εργασιακά) είναι είτε ανεπαρκείς είτε πολύ γενικές. Συγκεκριμένα, οι 5 στις 10 επιχειρήσεις δεν παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για θέματα περιβαλλοντικής φύσεως, ενώ 7 στις 10 δεν παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για κοινωνικά θέματα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, 5 στις 10 επιχειρήσεις που δημοσιοποιούν Πολιτική Αποδοχών, το περιεχόμενο της πολιτικής δε συμμορφώνεται γενικώς με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Συμπερασματικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει άμεσα να θέσουν σε προτεραιότητα την ενίσχυση του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησής τους καθώς η συμμόρφωση τους σε μια σειρά από κριτήρια είναι από χαμηλή έως μέτρια. Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Grant Thornton στην ευρωπαϊκή αγορά αποδεικνύεται, ότι η ισχυρή Εταιρική Διακυβέρνηση, δημιουργεί αξία στις επιχειρήσεις καθώς γίνονται κατά 43% πιο αποτελεσματικές στην ανάπτυξη και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και παράγουν διπλάσια απόδοση για τους μετόχους. Ακόμη, μακροπρόθεσμα διατηρούν την αξία τους καθώς είναι κατά 15% περισσότερο φερέγγυες και έχουν 25% περισσότερη ρευστότητα. Τέλος επιχειρήσεις που βελτίωσαν σημαντικά το επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης, κατόρθωσαν να πετύχουν κατά μέσο όρο 44% αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών, 46% αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών και 10% αύξηση του περιθωρίου EBIT (κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων).

-

-

Related posts

Επέκταση σε νέους κλάδους εξετάζει η Public

banks

Στις 31 Ιανουαρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank

banks

Alpha: Στη doValue κυπριακά NPEs 3,2 δισ. μαζί με 150 υπαλλήλους

banks

Αποστολόπουλος: Τα νέα σχέδια για το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

banks

Πώς πνίγηκε η ΕΥΔΑΠ με τα έργα διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής

banks

Φθίνουσα ανάπτυξη σε Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική

banks