1.8 C
Athens
January 26, 2022
Image default
BUSINESS

Κέρδη από ζημιές στο εννεάμηνο για την ΕΚΤΕΡ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΚΤΕΡ το Α’ εννεάμηνο του 2021, ανήλθε σε € 16.215.369,54 από € 9.531.856,39 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 70,12% η οποία οφείλεται στην υπογραφή νέων κατασκευαστικών συμβολαίων τόσο στο Δ’ τρίμηνο του 2020, όσο και στο εννεάμηνο του 2021.

Η παραπάνω μεταβολή επέφερε σημαντική μεταβολή στα μικτά κέρδη του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.983.274,51 το Α’ εννεάμηνο του 2021, έναντι κερδών ποσού € 222.381,26 το Α’ εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 791,84%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 1.259.278,42 έναντι ζημιών ποσού € 162.227,20 το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών.

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 933.240,26 έναντι ζημιών ποσού € 533.806,90 το Α’ εννεάμηνο του 2020. Πέραν των προαναφερόμενων, σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία πλέον περιλαμβάνουν και τραπεζικούς τόκους, είναι αντίστοιχα μεταξύ των περιόδων αναφοράς.

Τραπεζικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις leasing (μακροπρόθεσμες – βραχυπρόθεσμες)

Κατά την 30/09/2021 οι τραπεζικές υποχρεώσεις καθώς και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις Leasing του Ομίλου έχουν μειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά ποσό € 1.811.310,02. Την 30.09.2020 ανήλθαν σε ποσό € 5.449.539,18 ενώ την 30.09.2021 διαμορφώθηκαν σε ποσό € 3.638.229,16 και η διαφορά τους αναλύεται ως ακολούθως :

1) Το ποσό του μεσοπρόθεσμο δανείου € 2.000.000,00 με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή αλληλόχρεου λογαριασμού.

2) Η μακροπρόθεσμη δανειακή υποχρέωση ποσού € 456.413,36 την 30.09.2020, η οποία αφορά την κρατική ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής», αυξήθηκε κατά ποσό € 256.144,83 από εισπράξεις που έγιναν μετά την 01.10.2020.

3) Έχει αρχίσει η καταβολή μισθωμάτων για την χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, από ιδιόχρηση βιοτεχνικού ισογείου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 1.240,00 τ.μ, επί οικοπέδου επιφάνειας 7.484,93 τ.μ. στη θέση Βαθέως της δημοτικής ενότητας Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδαίων. Η υποχρέωση την 30.09.2021 ανέρχεται στο ποσό των €425.670,97 ενώ η αξία απόκτησης του ανήλθε σε €590.000,00. Η μείωση της σχετικής υποχρέωσης μεταξύ α’ εννεάμηνου 2021 και του αντίστοιχου 2020, μετά από τις καταβολές μισθωμάτων και τις χρεώσεις τόκων και εξόδων, ανέρχεται σε €67.454,85.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν επηρεαστεί από την ενεργειακή κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19. Η Διοίκηση του Ομίλου εφάρμοσε απόλυτα τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων αρχών και η παραγωγική της διαδικασία συνεχίστηκε απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα θέτοντας σε προτεραιότητα την κοινωνική ευθύνη ενέταξε στην κατασκευαστική της δραστηριότητα έργα όπως η δημιουργία ΜΕΘ σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, η αναδιάρθρωση υφιστάμενης μονάδας εμβολίων στο Ινστιτούτο Παστέρ κ.λ.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας ενημέρωσης και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί η Διοίκηση εκτιμά ότι μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας της, δεδομένου της υπογραφής και νέων κατασκευαστικών συμβολαίων κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του ομίλου δεν θα επηρεαστούν από την εξάπλωση του COVID-19.

Related posts

Ελληνικά Καλώδια: Σύμβαση με SSEN για υποβρύχια καλώδια

banks

Ψηφιακή εκδήλωση για την Ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

banks

MLS: Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο ειδικός έλεγχος της Deloitte

banks

Χρ. Σταϊκούρας σε ΕΒΕΘ: Πάνω από 4 δισ. ευρώ στο β’ 6μηνο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

banks

Χατζηθεοδοσίου: Να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από τα νέα μέτρα

banks

Energean: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου στο Ισραήλ

banks