34.8 C
Athens
July 21, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τρ. Πειραιώς: Στα 721 εκατ. ευρώ τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

Ισχυρά αποτελέσματα τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με άνοδο 17% τριμηνιαίως, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,6%.

Κατά το 9μηνο 2023 τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,55 με RoaTBV 15,4%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για το έτος 2023.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε €531 εκατ., +9% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά κόστη καταθέσεων αυξήθηκαν στο 0,5% τον Σεπ.23, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 2,0%

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 3ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €140 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας πελατών και της έμφασης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €403 εκατ. το 9μηνο, +14% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό κατά το 3ο τρίμηνο, στα €194 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -8% σε ετήσια βάση, με τα κόστη 9μήνου να υποχωρούν κατά 3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

Σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με δείκτη NPE στο 5,5%, από 8,8% ένα χρόνο πριν, και επαρκή κάλυψη NPE στο 57%, ενισχυμένη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης €0,8 δισ. το 9μηνο, με θετική συνεισφορά από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει χρηματοδοτήσει
περίπου 50 ελληνικές επιχειρήσεις ως τώρα, εκ των οποίων τα 2/3 μικρές και μεσαίες

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω 4% σε τριμηνιαία και 32% σε ετήσια βάση, στα €8,5 δισ. το 3ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς

Ισχυρή παραγωγή οργανικού κεφαλαίου 0,5% το 3ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 12,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,4%, τον Σεπ.23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 242% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 62%

Την ικανοποίησή του για τα ισχυρά αποτελέσματα εξέφρασε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο όμιλος  συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

“Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο εξάμηνο του 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κατά 0,9%. Για το έτος 2023, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες. Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων.

Ο Όμιλός μας συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,9%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου μας αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €830 εκατ. από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην ανάληψη προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με μερίδιο αγοράς 40% σε νέες εκταμιεύσεις. Καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η ισχύς του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των ανθρώπων μας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.

Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε ή θα υπερβούμε τους στόχους μας για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.”

Επιχειρηματικές εξελίξεις Ομίλου

Ολοκλήρωση πώλησης leasing θυγατρικής, συμπεριλαμβανομένου ενός χαρτοφυλακίου NPE μεικτής λογιστικής αξίας €0,5 δισ.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου, Sunshine Leases Μ.A.Ε., συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) (“Χαρτοφυλάκιο Sunshine”), (η “Συναλλαγή Sunshine”), στην Hellas Capital Leasing Μ.Α.Ε., ελληνική εταιρεία leasing που ανήκει εξ ολοκλήρου σε κεφάλαια που διαχειρίζεται ή συμβουλεύει η Bain Capital.

Το Χαρτοφυλάκιο Sunshine μεικτής λογιστικής αξίας €0,5 δισ. στις 30/06/2023, έχει ήδη ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση. Η Συναλλαγή Sunshine αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών του Ομίλου Πειραιώς, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των NPE.

Το νέο μοντέλο καταστημάτων τα Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίζεται με τη χρήση ψηφιακών μέσων

Ένα νέο τύπο τραπεζικού καταστήματος υιοθετεί η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και ενσωματώνοντας τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τραπεζικές τάσεις.

Στόχος είναι η δημιουργία των καταστημάτων του μέλλοντος, που θα συνδυάζουν καινοτομίες και στοχευμένη εξυπηρέτηση από έμπειρους τραπεζικούς συμβούλους, σε ένα μοντέρνο και ευχάριστο περιβάλλον, ώστε η Τράπεζα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της και ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους της. Στο νέο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά μέσω μηχανημάτων που αξιοποιούν το ολοκληρωμένο δίκτυο ψηφιακών καναλιών, με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας όπου είναι απαραίτητο. Για τη διαχείριση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών, υπάρχουν κλειστοί χώροι, οι οποίοι διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα των συζητήσεων.

Με τη χρήση των ψηφιακών μέσων και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών, επιτυγχάνεται ο δραστικός περιορισμός των αναγκαίων εντύπων, με αποτέλεσμα, τόσο τον περαιτέρω περιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των συναλλαγών, όσο και τη σημαντική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της Τράπεζας.

Η μετατροπή των καταστημάτων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σταδιακά. Ήδη λειτουργούν πιλοτικά τρία νέα καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λουτράκι με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ταχύτητα και στην ευελιξία εξυπηρέτησης του πελάτη σε ένα μοντέρνο περιβάλλον, ενώ εντός του Οκτωβρίου 2023 προστέθηκαν δύο νέα καταστήματα, στα Βριλήσσια και τη Γλυφάδα. Έως τα τέλη του έτους, περί τα 30 καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας θα έχουν υιοθετήσει το νέο μοντέλο και στα τέλη του 2024 θα έχει σταδιακά ολοκληρωθεί η μετάβαση για το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας.

Διεθνείς διακρίσεις για την Τράπεζα Πειραιώς στα Institutional Investor 2023 Europe & Emerging EMEA Equities Awards

Η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στα βραβεία Europe & Emerging EMEA Equities Awards του διεθνούς περιοδικού Institutional Investor. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου έλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Best CEO, ενώ η Διοικητική Ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς (CEO, CFO) έλαβε την πρώτη θέση σε ψήφους από διεθνείς “buyside” επενδυτές. Η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε ακόμη δύο διακρίσεις, στις κατηγορίες Best Company in Investor Relations και Best Team in IR μεταξύ των Τραπεζών που εκπροσωπούν τις αναδυόμενες αγορές.

Εκταμίευση 5ης δόσης στην Πειραιώς από το Ταμείο & Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) προχώρησε στην εκταμίευση της 5ης δόσης προς την Τράπεζα Πειραιώς, έπειτα από την επιτυχή απορρόφηση των κεφαλαίων ύψους €1 δισ. που της έχουν διατεθεί. Έως σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει συνάψει συμβάσεις για τη χρηματοδότηση 65 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού €3,68 δισ., αξιοποιώντας τους πόρους του ΤΑΑ ύψους €1 δισ. και κεφάλαια της Τράπεζας ύψους €817 εκατ. Το αίτημα για τη λήψη της πέμπτης δόσης επιβεβαιώνει τη δυναμική και πρωτοπόρο συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Η Πειραιώς κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά αναφορικά με συμβάσεις και εκταμιεύσεις χρηματοδοτήσεων ΤΑΑ.

H Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών
για το μήνα Σεπτέμβριο και το εννεάμηνο 2023

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ διατήρησε την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ελληνικών και ξένων, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 24% το Σεπτέμβριο, ενώ η εταιρεία ηγήθηκε της αγοράς και στο εννεάμηνο με μερίδιο 22%.

Δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Δραστηριοτήτων 2022

Η Τράπεζα Πειραιώς δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Δραστηριοτήτων 2022, τα βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω:

• Η συνεπής στήριξη στην απασχόληση της νέας γενιάς σε συνεργασία με το ReGeneration. Mέσα από το Project Future, 62% των συμμετεχόντων βρήκε εργασία.

• H σταθερή δέσμευση στην επίτευξη επιχειρηματικής, εργασιακής και κοινωνικής συνοχής με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους, δημιούργησε το πρόγραμμα EQUALL, ένα πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για την εξάλειψη των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, όπως και των έμφυλων
στερεοτύπων που καλούνται να υπερνικήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

• Στήριξη με συνέπεια στους πελάτες της τράπεζας, στην εφαρμογή των σχεδίων τους για ενεργειακή μετάβαση, μέσω ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, στοχεύοντας σε επενδύσεις συνολικού ύψους €5 δισ. έως το 2025.

• Η Τράπεζα διατήρησε και για το 2022 την εμπιστοσύνη των 6 εκατ. πελατών, 17 χιλ. μετόχων, 9 χιλ.εργαζομένων και 14 χιλ. προμηθευτών της.

Πρόγραμμα EQUALL – Νέος κύκλος δράσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινίασε τον νέο κύκλο του προγράμματος EQUALL τον Σεπτέμβριο 2023, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, στην προσπάθεια να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

• SKILLS 4 ALL: προσφέρει εκπαιδευτική κατάρτιση σε νέους του τουριστικού και κατασκευαστικού τομέα σε συνεργασία με την Odyssea, στο πλαίσιο του στόχου της Τράπεζας για ενίσχυση της απασχολησιμότητας

• Refugee Women Academy

• Women Founders and Makers

• Women back to Work

• Women in Agriculture • Profession has no Gender Τον Οκτώβριο του 2023, η Τράπεζα Πειραιώς και ο οργανισμός Eurohoops ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία του EQUALL HOOPS, ενός προγράμματος δράσεων που προσφέρει προπονήσεις Ειδικής Καλαθοσφαιρικής Αγωγής με δωρεάν συμμετοχή σε εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και συμπερίληψη παιδιών και νέων στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νευροδιαφορετικότητα, χρησιμοποιώντας ως όχημα το μπάσκετ.

Project Future – 10ος κύκλος

Ξεκίνησε ο 10ος κύκλος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με το ReGeneration, παρέχοντας σε νέους και νέες πτυχιούχους τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.

Η εκπαίδευση παρέχεται στους ακόλουθους πυλώνες: • Project Management with Agile Specialization by Code.Hub

• Business Intelligence & Data Engineering by Code.Hub

• Tourism – Front Office Certificate by BCA • HRM Academy by AUEB

• Digital Marketing & e-commerce by EY

• Banking Consulting by Accenture

• Mobile Development with C# by Natech Πολύτιμοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή διεξαγωγή του 10ου κύκλου του προγράμματος είναι οι Accenture, BCA College, Code.Hub, EY, Future Cats, Game of Money, Google, Natech, Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Related posts

Νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης από την Τράπεζα Πειραιώς

banks

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλευρό των αγροτών της Εύβοιας που επλήγησαν από τις θεομηνίες

banks

Euroxx: Overweight και τιμή στόχος τα 2,2 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση 16 ακινήτων, στα €1,8 εκατ. το συνολικό τίμημα

banks

Στην τελική ευθεία το placement της Πειραιώς

banks

Τρ. Πειραιώς: Αιτήσεις 5 δισ. ευρώ από επιχειρήσεις για το πρόγραμμα εγγυοδοσίας

banks